SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

1. PRIJAVA

Potniki se prijavijo za potovanja, ki jih organizira Turistična agencija Experience Slovenia (v nadaljevanju TA Experience Slovenia)  preko internetne ali telefonske prodaje ali v kateri pooblaščeni agenciji. Osnova je vplačana akontacija. Prejeti račun velja kot prijavnica. S prijavo na potovanje se potnik strinja s splošnimi pogoji.  Potnik je dolžan pogodbo (račun) pregledati in v primeru kakršnegakoli nesoglasja ali napake le-tega reklamirati v roku 3 (treh) dni po izdaji računa.

Po sklepu in ceniku Združenja turističnih agencij Slovenije, TA Experience Slovenia za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 15,00 EUR na prijavnico oziroma v polovični višini za enodnevne izlete.

Akontacija se vplača ob prijavi in znaša najmanj 40% cene aranžmaja, oz. toliko kot je navedeno v programu potovanja. V primeru neplačila ali nepravočasnega plačila akontacije se šteje, da je rezervacija stornirana oziroma odpovedana. Rezervacija je potrjena šele, ko TA Experience Slovenia prejme plačilo akontacije. S plačilom akontacije potnik izrazi sprejem ponudbe in splošnih pogojev, zaradi česar se dana pisna ponudba šteje kot pogodba. Preostali del cene turističnega aranžmaja plača potnik najmanj 21-14 dni pred začetkom potovanja oziroma, kakor je navedeno v programu. Potnik mora ob odhodu vodji potovanja predložiti dokument o plačanem aranžmaju. Če potnik ne plača aranžmaja v predvidenem roku, ki je naveden na prejetem računu-prijavnici, se šteje, da je odpovedal aranžma, organizator pa ima pravico obračunati odpovedne stroške.

Potnik se obvezuje vplačati razliko, ki bi nastala zaradi morebitne računske napake na izdanem dokumentu TA Experience Slovenia, TA Experience Slovenia pa se obvezuje vrniti potniku eventualno preveč zaračunani znesek, ki izvira iz računske napake. Ta obveza velja do izteka poslovnega leta.

V primeru prijave skupine je plačilo akontacije za celotno skupino pogoj za sklenitev pogodbe o potovanju skupine. Če skupina potnikov v roku iz ponudbe ne vplača akontacije, do sklenitve pogodbe ne pride, ne glede na oddano ponudbo organizatorja. Če skupina ne plača aranžmaja v predvidenem roku, ki je naveden na prejetem računu-prijavnici, se šteje, da je odpovedala aranžma, organizator pa ima pravico obračunati odpovedne stroške.

2. STORITVE, KI SO ZAJETE V CENO ARANŽMAJA

V ceno aranžmaja so vključene transportne, hotelske, gostinske storitve navedene v programu, kot tudi organizacija potovanja. Če ni v programu določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo za namestitev v dvoposteljni sobi.

3. POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceno aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana ipd.), in so za njih v programu predvidena doplačila, zato jih potnik plača posebej. Potnik lahko ob prijavi navede želje po dodatnih oz. posebnih storitvah in jih doplača poleg cene aranžmaja. Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja v kraju, kjer so storitve opravljene in sicer v ustrezni valuti. V primeru posamezne prijave za potovanja lahko potnik prepusti TA Experience Slovenia, da se mu potrudi najti sopotnika, s katerim bo delil sobo, oziroma ki je pripravljen z njim deliti sobo ali pa doplača za enoposteljno sobo (kjer je to mogoče).

4. CENE

Cene potovanj so določene v programih in veljajo od dneva, ko je program objavljen. TA Experience Slovenia ima pravico do spremembe cene v skladu z Obligacijskem zakonikom in zakonodajo, ki velja v Republiki Sloveniji, če je prišlo do spremembe v menjalnem valutnem tečaju ali tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja. TA Experience Slovenia sme uveljaviti pravico do spremembe dogovorjene cene najpozneje do 20 (dvajsetega) dne pred začetkom potovanja in potnika o spremembi takoj obvesti. V primeru podražitve večje od 10% ima potnik pravico do odpovedi in povračila celotnega vplačanega zneska. Cene veljajo izključno za storitve navedene v programu.

5. ODPOVED POTOVANJA

Potnik ima pravico do pisne odpovedi potovanja preko elektronske pošte ali po navadni pošti. V tem primeru ima TA Experience Slovenia pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerega višina je odvisna od časa, v katerem je potnik podal odpoved, in sicer:

do 60 dni pred odhodom administrativni stroški 10% cene aranžmaja ali minimalno 15 EUR

od 59 do 45 dni pred odhodom, 15% cene aranžmaja,

od 44 do 30 dni pred odhodom, 30% cene aranžmaja,

od 29 do 22 dni pred odhodom, 50% cene aranžmaja,

od 21 do 15 dni pred odhodom, 80% cene aranžmaja,

od 14 dni do na dan odhoda, 100% cene aranžmaja.

V primeru odpovedi rezervacij samih letalskih kart, rednih letalskih kart, krožnih potovanj, križarjenj, najema vozil ali plovil, popotovanj,  pavšalnih aranžmajev v novoletnih ali božičnih terminih, pavšalnih aranžmajev v času posebnih praznikov na destinaciji, pavšalnih aranžmajev vezanih na redne linije in drugi posebni paketi so stroški odpovedi 100% osnovne cene že takoj po fiksni potrditvi.

V primeru, da potnik na lastno željo med potovanjem pisno odstopi od nadaljnjega potovanja, pri povratku ni upravičen do povračila stroškov.

TA Experience Slovenia oziroma pooblaščena oseba lahko kadar koli pred potovanjem ali na dan odhoda zavrne osebo, kadar oceni, da bi potnik lahko ogrozil zdravje ali premoženje sebe ali drugih, oziroma ki je ob odhodu očitno pod vplivom alkohola, drog ali drugih tovrstnih substanc. TA Experience Slovenia v tem primeru ravna po določilih o potnikovi odpovedi.

TA Experience Slovenia ima pravico tudi med potovanjem zahtevati od potnika, da prekine skupno pot s skupino, če sam ne skrbi za to, da sam osebno, njegove osebne listine in njegova prtljaga izpolnjujejo pogoje, ki so predpisani z obmejnimi, carinskimi, sanitarnimi, denarnimi in drugimi predpisi, ali če je očitno pod vplivom alkohola, drog ali drugih tovrstnih substanc ali če se neprimerno obnaša do ostalih sopotnikov in njegovo izločitev zahteva skupina. TA Experience Slovenia v tem primeru ravna po določilih o potnikovi odpovedi.

6. ODSTOPNINA

Kadar potnik ob prijavi predvidi možnost, da bo moral zaradi določenih okoliščin, ki bi nastopile pri njem ali pri njegovi ožji družini, odpovedati potovanje, lahko ob prijavi obvesti agencijo in vplača odstopnino kakor veleva izbrana zavarovalnica. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine oziroma da odstopnina ni mogoča. Dogovor o odstopnini velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni, nesreče in smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci).

TA Experience Slovenia ima sklenjeno pogodbo za zavarovanje odpovedi turističnega aranžmaja z zavarovalnico Generali zavarovalnica d.d. in z zavarovalnico Europäische Reiseversicherung AG, kjer lahko potnik sklene zavarovanje turističnega aranžmaja. Zavarovanje je veljavno samo, če je premija plačana v celoti ob sklenitvi zavarovanja. Splošne pogoje zavarovanja potnik prejme po elektronski pošti ali po navadni pošti, objavljeni pa so tudi na spletni strani zavarovalnice www.evropsko.si/splosni-pogoji inhttps://www.generali.si/fileadmin/TURIZEM/pogoji/Zavarovalni_pogoji_ERV-RVB_SLO_2009.pdf. Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice, preko katere je sklenjeno zavarovanje. V kolikor je organizator turističnega aranžmaja druga turistična agencija, se lahko potnik odloči za zavarovanje odpovedi turističnega aranžmaja pri Zavarovalnici Generali zavarovalnica d.d. ali Europäische Reiseversicherung AG ali v skladu s splošnimi pogoji drugega organizatorja turističnega aranžmaja.

V primeru, da potnik ob odpovedi potovanja predloži dokument, da ne more potovati (vojaški vpoklic, zdravniško spričevalo…), ni pa plačal odstopnine, zadrži TA Experience Slovenia povračilo za odpoved potovanja, kot je določeno v 6. točki splošnih pogojev. V primeru plačane odstopnine ima TA Experience Slovenia pravico le do povračila administrativnih stroškov in zneska odstopnine. Potnik nima pravice do povračila stroškov za pridobitev vize ali cepljenj.

Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po začetku potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja.

7. POTNI DOKUMENTI

Potniki, ki se prijavljajo za potovanje v tujino, morajo imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. Potnik je dolžan paziti na vsa določila glede veljavnosti potovalnega dokumenta. Potniki morajo ob prijavi oz. do roka, ki je v programu določen, predložiti potrebne podatke ali fotokopijo oz. sken potovalnega dokumenta in dokumente za vizum države v katero potujejo. V primeru, da potnik te obveznosti ne izpolni, ravna TA Experience Slovenia tako, kot da je potnik potovanje odpovedal.

Potnik je dolžan pridobiti vizume, ki so za te države zahtevana. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna TA Experience Slovenia po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum TA Experience Slovenia, le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizumov TA Experience Slovenia potniku ne vrača. V primeru zavrnitve vstopa v državo ali druge ovire nosi vse stroške potnik sam. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam, če TA Experience Slovenia ne dostavi vseh potrebnih dokumentov v predpisanem roku, ne glede na to, ali je potnik pri TA Experience Slovenia že vplačal pridobitev teh dokumentov.

8. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI

Potniki so dolžni spoštovati carinske in devizne predpise. Če zaradi nespoštovanja predpisov potniki ne morejo nadaljevati potovanja, nosijo vse posledice in stroške, ki nastanejo pri tem.

9. ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA

TA Experience Slovenia si pridržuje pravico, da na osnovi zakonskih predpisov odpove potovanje najkasneje 7 (sedem) dni pred odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno število potnikov. Prav tako si TA Experience Slovenia pridružuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od programa, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti (vojne, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne zapreke, elementarne nesreče ipd.), za TA Experience Slovenia pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da programa ne bi objavil ali zanj sprejel rezervacije, če bi le-te obstajale v času objave in prodaje aranžmaja.

TA Experience Slovenia si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi nastopa višje sile, ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (negotov položaj v državi, kjer poteka program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere TA Experience Slovenia ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu. TA Experience Slovenia ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

V primeru, da TA Experience Slovenia odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila aranžmaja, vendar nima pravice do povračila stroškov vize, potrebne za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. O kakršnikoli naknadni spremembi v programu TA Experience Slovenia potnika takoj obvesti.

V primeru, da stanje na kraju samem TA Experience Slovenia ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko TA Experience Slovenia namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake kategorije.

10. OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in interese potnikov skladno z dobrimi navadami v turizmu. Potniku je dolžan nuditi vse v programu aranžmaja navedene storitve in mu je odgovoren za morebiti nerealizirane ali le delno realizirane storitve. TA Experience Slovenia izključuje vsakršno odgovornost v primeru spremembe ali ne-realizacije storitev nastalih zaradi izrednih okoliščin (vojne, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne zapreke, elementarne nesreče ipd.) ali zamud prevoznih sredstev, za katere prevoznik ni odgovoren v skladu s pozitivnimi zakonskimi predpisi.

11. REKLAMACIJE

Potnik mora neustrezno storitev reklamirati na kraju samem pri predstavniku organizatorja (vodniku) ali obvestiti našo poslovalnico v Sloveniji. Po končanem potovanju mora potnik vložiti reklamacijo pisno v roku 60 (šestdeset) dni po končanem potovanju. Brez pisne reklamacije TA Experience Slovenia ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Če je po krivdi TA Experience Slovenia prišlo do neizpolnjevanja programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do povračila v višini realne vrednosti neizvedenih storitev, razen v primeru, kadar ima TA Experience Slovenia pravico do odpovedi aranžmaja ali do spremembe programa.

12. ZDRAVSTVENI PREDPISI

V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. TA Experience Slovenia ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

13. PRTLJAGA

Prevoz prtljage je do teže, ki jo določi prevoznik, brezplačen. TA Experience Slovenia ne prevzema nobene odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijavo o izgubljeni ali poškodovani prtljagi potnik sam naslovi na hotel ali prevoznika. Pri letalskih prevozih odgovarja za prtljago izključno letalska družba, in sicer na osnovi predpisov, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.

Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti oziroma po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.

Pri nizkocenovnem prevozniku (Ryanair, Easyjet ipd..) je dovoljena teža prtljage, ki jo oddate ob prijavi na let proti doplačilu, običajno nižja od dovoljene pri rednih prevoznikih. Vsak dodatni kilogram se doplača. Tudi dovoljena teža osebne prtljage, ki jo vzamete s seboj na letalo, je lahko nižja, o čemer so potniki obveščeni najkasneje z obvestilom pred odhodom.

14. IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Glede formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov potovanje prekiniti, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega potovanja.

15. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

TA Experience Slovenia vse pridobljene osebne podatke o potnikih varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB-1, v nadaljevanju: ZVOP-1). Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe skladno z 2. odst. 10. člena ZVOP-1 podaja soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namen sklenitve in izpolnjevanja pogodbe. Potnik s sprejetjem teh splošnih pogojev hkrati podaja soglasje TA Experience Slovenia za posredovanje osebnih podatkov pooblaščenim tretjim osebam ter soglasje, da se lahko potnikovi osebni podatki uporabijo za naslednje namene: neposredno trženje, raziskave trga, vodenje analiz poslovanja, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanje o ponudbi TA Experience Slovenia in njegovih poslovnih partnerjev. Če potnik takšnega soglasja ne želi podati, se lahko o tem izreče ob prijavi na potovanje.

16. OBVESTILO PRED ODHODOM

Potnik prejme končno obvestilo najkasneje 5 (pet) dni pred odhodom. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve računa in posledično obveščanja o potovanju, nosi potnik. V primeru, da potnik v navedenem roku ne prejme obvestila, se je dolžan sam javiti preko elektronske pošte ali navadne pošte in ga zahtevati. Reklamacij iz naslova neprejete pošte TA Experience Slovenia ne bo upoštevala.

17. INFORMACIJE

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, TA Experience Slovenia ne obvezujejo bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno štejejo za veljavne: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. Fotografije, objavljene na internetu in v reklamnih materialih, katerih vsebina je animacijske narave oz. jih TA Experience Slovenia posredujejo potniki z željo, da se objavijo, so informativne narave, zato TA Experience Slovenia ne jamči za popolnost ali verodostojnost podatkov ter izgled teh fotografij.

Turistična agencija Experience Slovenia, KochaGuide, Nejc Košnik s.p., Cesta 1. maja 63, 4000 Kranj